Moss Språksenter

Fagområder

Utredning, Oppfølging, Kurs

Kontakt Oss

Språkvansker

Afasi - er en språkforstyrrelse som følge av en sykdom eller ska​de i hjernen. En person som har afasi, kan ha vansker med å snakke, skrive eller lese like bra som før, eller ha vansker med å forstå og tolke det andre sier. Vi tilbyr gruppe (CIST) og individuelt tilpasset behandling.

Spise og svelgevansker

Dysfagi er vansker med å spise og drikke på grunn av nedsatt funksjon i munn, svelg eller spiserør. Vi tilbyr trening for å bedre svelgefunksjonen, råd om svelging og om type og konsistens på mat og drikke.

Stemmevansker

Forstyrrelser i stemmeproduksjonen kan arte seg på ulike måter; man kan oppleve blant annet ubehag, stemmesvikt, redusert volum, støy, heshet, eller vansker med å regulere tonehøyde. Vi kartlegger, diagnostiserer, veileder og utarbeider et individuelt tilpasset opplegg.

Uttalevansker

En lang rekke årsaker kan ligge til grunn for disse problemene hos barn, og problemets art kan også variere. Det kan være snakk om forsinket språkutvikling - barnet begynner å snakke senere enn normalt - eller det kan være manglende evne til å uttale enkelte lyder, manglende evne til å forstå eller bruke språk, eller problemet kan være knyttet til kontroll av musklene vi bruker til å forme lyder. Hos Moss Språksenter vi tilbyr individuelt tilpasset terapi og vi samarbeider tett med barnehager og skoler.

Stamming

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen der lyder eller stavelser repeteres, forlenges eller stopper helt. Stammingen kan også ledsages av fysisk observerbar atferd som blunking med øyne, avvikende blikkontakt, grimasering eller andre kroppslige medbevegelser. Vi tilbyr en god kartlegging av vanskene og en god oppfølging/ trening.